W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i
aktami prawa wspólnotowego, przede wszystkim Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych – dalej RODO).
Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Maltyoox Tomasz Czyba z
siedzibą w Katowicach i administrator Serwisu zwany dalej Administratorem.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
● wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO. Ta podstawa przetwarzania obejmuje między innymi
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi Kalendarz Majów dokonanie
pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do
potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usłudze) jak
również prowadzenie marketingu i promocji własnych produktów i usług
Administratora,
● zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b) RODO. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin usługi Kalendarz
Majów.
● po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane
mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji tekstowych
drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego, w tym promocji
naszych treści – w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych
oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz
uniemożliwi ich świadczenie.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce
Prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny
i zrozumiały.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów
osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez
niego dane są:
● przetwarzane zgodnie z prawem,
● zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
● merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację
osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.

Dane Osobowe

1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu należytego
wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Administratora oraz w
celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Administratora oraz
Produktów i usług partnerów handlowych Administratora o ile Klient wyrazi
zgodę na tego rodzaju marketing.
2. Administrator wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego
działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych
uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
3. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu komórkowego, adres, adres IP.
4. Przekazywane dane osobowe są kontrolowane przez Administratora. Chroni
on także Twoje dane na mocy odpowiednich przepisów prawa dotyczących
ochrony danych osobowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich
danych osobowych:

● prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
● prawo żądania sprostowania danych
● prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
● prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych,
● prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z
poniższych praw:

● prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej
podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi
(dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych
praw:

● prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

1. Administrator nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym
podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane
osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi
wiążą Administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo
Twoich danych osobowych.
2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom
wymiaru sprawiedliwości.
3. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza
tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych
osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się
odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.kalendarzmajow.pl,
przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)oraz inne właściwe
przepisy prawa polskiego.
3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 7 lutego 2024 roku.