Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 7 lutego 2024 roku.

§1
Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego
www.kalendarzmajow.pl
Sklep internetowy www.kalendarzmajow.pl dostępny pod adresem internetowym
www.kalendarzmajow.pl/sklep prowadzony jest przez Maltyoox Tomasz Czyba z siedzibą w
Katowicach, REGON: 243625832, NIP: 9542749638.

§2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach
Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – Maltyoox Tomasz Czyba z siedzibą w
Katowicach, REGON: 243625832, NIP: 9542749638.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
internetowego, w tym Konsument.
4. Usługa – będące przedmiotem świadczenia usługi nabywane za
pośrednictwem sklepu internetowego.
5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze
Sklepu internetowego.
6. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny
dla Klientów, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o
Towarach i Usługach oraz dokonać ich zakupu. Sklep internetowy dostępny
jest pod adresem internetowym www.kalendarzmajow.pl
7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu
internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym

wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na
odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży
Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie
internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez
dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,
w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne
są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość
ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów
12. Produkt / Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta
między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu –
umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło
14. Dzień roboczy – dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o
dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn. zm.).

§ 3
Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Maltyoox Tomasz Czyba z siedzibą przy ul. Mysłowicka 37/4, 40-474 Katowice

1. Adres e-mail Sprzedawcy: info@kalendarzmajow.pl
2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 690 043 877
3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 17 1140 2004 0000 3602 8447 9520
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 14-18
w dni robocze.
6. Koszty połączeń telefonicznych ze Sprzedawcą wynikają z taryfy opłat jak za
zwykłe połączenie, zgodnie z pakietem taryfowym tego operatora
telekomunikacyjnego, z którego korzysta Klient.

§4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz
składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i dowolną przeglądarką
internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami
stylów dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał
przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub
wtyczek.
2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3. włączona obsługa plików cookies.

§5
Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży za
pośrednictwem sklepu internetowego, w szczególności zasady składania
zamówień, płatności, odstąpienia od umowy, rozwiązania lub zmiany umowy,
postępowania reklamacyjnego.
2. Warunkiem dokonywania sprzedaży Towaru lub Usługi przez Sprzedawcę jest
zaakceptowanie przez Konsumenta niniejszego Regulaminu.
3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
5. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie
Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i
adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych lub w innych walutach
(w zależności od wybranej opcji językowej) i są cenami brutto.
7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za
Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie
składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się
Umową Sprzedaży.

§6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć
przycisk „Dodaj do koszyka”
2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy
Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać
rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), zaznaczyć opcję „faktura”
jeżeli Klient życzy sobie otrzymać fakturę.
3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od wybranego
sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, i kliknąć
przycisk “Kupuję i płacę”

4. Zamówienie uważa się za złożone, jeśli w formularzu zostaną zamieszczone
wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację zamówienia oraz
konsumenta, w tym numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty
elektronicznej.
5. Każde złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer zamówienia
pozwalający na identyfikację zamówienia i klienta.
6. Klient potwierdza dokonanie zakupu przez naciśnięcie na stronie internetowej
sklepu internetowego przycisku „Kupuję i płacę”.
7. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia przez wysłanie informacji na
podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.
8. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru lub umowy o świadczenie Usługi
dochodzi z chwilą naciśnięcia przycisku na stronie internetowej sklepu
internetowego: „kupuję i płacę”.

§7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru
zamówionego Produktu:
a) przesyłka pocztowa
b) przesyłka kurierska DPD
c) dostarczenie produktu cyfrowego za pośrednictwem poczty e-mail w
przypadku produktu elektronicznego.
2. W ramach sklepu internetowego dostępna jest forma płatności PayPal oraz
płatności on-line – przelew elektroniczny lub karta płatnicza, obsługiwane
przez system bankowości elektronicznej TPay, którego operatorem jest spółka
Krajowy Integrator Płatności S.A. w Poznaniu 61-808 Poznań ul. Św. Marcin
73/6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 412357.
3. Płatności on-line, dokonywane przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą,
są dokonywane natychmiastowo.
4. Klient nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za
zakupione Towary objęte jednym zamówieniem.
5. Koszty przesyłek Towaru mającego postać fizyczną na obszarze Polski:
17 zł – 20 zł brutto za przesyłkę kurierem DPD w zależności od wagi przesyłki;
7 zł brutto za przesyłkę listową Pocztą Polską dla przesyłek do 100g.
6. Koszt przesyłek za granicę Towaru mającego postać fizyczną kalkulowany
jest w koszyku na podstawie wagi i kraju doręczenia.
7. Dostarczenie Towaru w postaci elektronicznej oraz świadczenie Usługi nie
pociąga za sobą kosztów doręczenia.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza
zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie poprzez wysłanie wiadomości drogą mailową oraz jednocześnie
przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę
Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do
realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą
otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta
Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego
opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany
przez Klienta podczas składania Zamówienia.
4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
dostawy jest najdłuższy podany termin.
5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta w przypadku wyboru
przez Klienta sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – liczy się
od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej oraz
krajów poza Unią Europejską
7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży
stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu
internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się
Umową Sprzedaży.
8. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia:

a) w ciągu siedmiu (7) dni od daty złożenia i opłacenia Zamówienia (Sprzedawca
dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 3 dni
roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia. Maksymalny termin realizacji Zamówienia nie
powinien jednak przekroczyć 7 dni roboczych)
b) w terminach określonych w ofercie, po dokonaniu zapłaty.
c) w terminach indywidualnie uzgodnionych z Klientem, po dokonaniu zapłaty – w
przypadku produktu na specjalne zamówienie.

10. Sprzedawca dostarcza zamówiony Towar w sposób wskazany na formularzu
zamówienia.
11. W razie niemożności terminowego zrealizowania zamówienia w przypadku
braku Towaru lub w przypadku braku ilości zamówionego Towaru Sprzedawca
pocztą elektroniczną powiadomi o tym klienta, nie później niż w ciągu siedmiu
dni od daty złożenia Zamówienia, proponując inny termin realizacji lub
realizację części Zamówienia.
12. Klient może nie zaakceptować proponowanego nowego terminu realizacji
Zamówienia, a także proponowanej realizacji części Zamówienia i w takim
przypadku Sprzedawca zwróci całą otrzymaną cenę w ciągu trzech dni od
daty niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia lub

niezaakceptowania realizacji części Zamówienia, a klient nie będzie podnosił
wobec Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji
Zamówienia.
13. W przypadku, gdy została zaznaczona w formularzu opcja dostarczenia
„Kurier DPD”, dostarczenie zamówionego towaru będzie dokonane za
pośrednictwem przewoźnika świadczącego usługi kurierskie na obszarze
Polski.
14. Poza obszarem Polski Towar jest dostarczany za pośrednictwem kuriera.
15. Termin doręczenia Towaru na obszarze Polski za pośrednictwem kuriera
wynosi maksymalnie trzy (3) dni robocze.
16. Termin doręczenia Towaru poza obszarem Polski przez kuriera zależy od
kraju doręczenia.
17. W przypadku podania błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności
błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostarczenia Towaru.
18. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad fizycznych i
prawnych.
19. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych i gwarancji.
20. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze
Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie
z treścią złożonego przez Klienta Zamówienia zobowiązany jest dostarczyć
zakupiony Towar.

§9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez
podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
Konsumentowi.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane
osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od
dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy
wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego
terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez
przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe
Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
niezawartą.

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, płatności za towar bez kosztów dostarczenia rzeczy.
c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,
jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument
wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi
kosztami.
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle
Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o których mowa w art.38 Ustawy o
prawach konsumenta.

§10
Reklamacja i gwarancja

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma
prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie
cywilnym.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w
niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w
tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie
Klienta w związku z wadą towaru oraz raz numer konta bankowego Klienta, na
który w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub
prawnych Przedmiotu Zamówienia, Sprzedawca zwróci cenę.
5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:
Maltyoox Tomasz Czyba ul. Mysłowicka 37/4, 40-474 Katowice.
6. Reklamacje mogą być składane pisemnie lub elektronicznie.
7. W razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych,
klient zwróci Sprzedawcy wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy. W takim
przypadku Sprzedawca dostarczy nowy Towar wolny od wad, a gdy

dostarczenie nowego, niewadliwego Towaru okaże się niemożliwe, to zwróci
cenę.
8. Termin na rozpatrzenie reklamacji, w razie żądania wymiany lub usunięcia
wady albo obniżenia ceny z określeniem kwotę obniżenia, wynosi czternaście
(14) dni kalendarzowych od daty jej złożenia Sprzedawcy. Jeśli Sprzedawca
nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał.
9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje drogą korespondencji elektronicznej,
wysłanej na adres elektroniczny reklamującego.
10. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy
opakowanie w którym dostarczony został zakupiony Towar nie uległo
uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi
znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera
sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze
Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
11. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie,
nieuszkodzonego, bez wad. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty
lub uszkodzenia zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego
wydania Klientowi.
12. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i
prawne na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.).
13. Sprzedawca nie udziela gwarancji Klientowi na zakupione przez niego Towary
w Sklepie internetowym. Na Towary zakupione przez Klienta w Sklepie
internetowym nie jest również udzielana gwarancja przez ich producentów
14. Jeżeli Klient nie zaznaczy inaczej Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że
jest on Konsumentem i rozpatrzy jego reklamację według zasad
obowiązujących Konsumentów
15. Klient zobowiązany jest stosować się do dostarczonych z Towarem zasad
użytkowania.

§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze
Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia
sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej
pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich).
d) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr
2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w
sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu
sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z
internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych
między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a
przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute
Resolution). Jest ona dostępna pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma
charakter bezpłatny i jest każdorazowo dobrowolny, zarówno dla
konsumenta, jak i dla Sprzedawcy.
e) Spory wynikające z zawartych umów będą rozstrzygane przez sądy
powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

§12

Dane osobowe i pliki cookies w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem
Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Przetwarzanie danych osobowych
Klientów odbywa się zgodnie z przekazaną Klientowi na jakich przetwarzanie
się odbywa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“ RODO” lub
„ogólne rozporządzenie o ochronie danych”)
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem
Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli
Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na
zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,
wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania
sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego .
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia
Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies zapisywane przez system
teleinformatyczny klienta pozwalające na identyfikację urządzenia klienta. Pliki
cookies zbierają dane o sposobie korzystania z funkcji sklepu internetowego i
ułatwiają Sprzedawcy modernizowanie funkcjonalności sklepu internetowego
dla potrzeb klienta oraz umożliwiają badanie ruchu na stronie internetowej
sklepu internetowego.
7. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą klienta a zgoda jest wyrażana
przez włączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej, z której
aktualnie klient korzysta.
8. Klient może w każdym czasie wyłączyć opcję w przeglądarce internetowej,
pozwalającą na wykorzystywanie funkcjonalności plików cookies.
9. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania i ochrony danych
osobowych oraz plików cookies są zamieszczone w zakładce „polityka
prywatności”.

§13
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu płatności
i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z
co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy
o prawach konsumenta, RODO.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za
pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
5. Wszystkie Towary udostępnione w Sklepie internetowym są wolne od wad
fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z obowiązującym przepisami
prawa wprowadzone na rynek polski.
6. Sprzedaż Towarów w Sklepie internetowym może odbywać się w ramach
promocji. Zasady promocji określone są w odrębnym regulaminie. Promocja
może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania
zamówienia
7. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we
wszystkie dni roku.

8. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Klienta
poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną. Sklep internetowy
zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli nie
będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem lub podane przez niego dane
okażą się nieprawdziwe lub nieaktualne. Poprzez brak możliwości nawiązania
kontaktu z Klientem rozumie się nieudzielenie przez niego odpowiedzi w
terminie 7 dni od daty wysłania do niego e-maila na adres jego poczty
elektronicznej lub SMSa na podany przez niego numer telefonu.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 lutego 2024 roku.
10. Załączniki:
a) formularz odstąpienia – pobierz wzór pdf
b) pouczenie o prawie odstąpienia od umowy – pobierz pdf

Dokument przygotowano zgodnie z wzorem załączonym do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pliki/Ustawa_o_prawach_konsumenta.pdf